KVKK AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU TANIMI

psikologselinkahvecioglu.com (bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna büyük önem ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak ve KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ile ilgili ve bunlarla sınırlı olmaksızın elde edilen verilerin işlenmesi ve işlenme amacı ile ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bu aydınlatma metni ile sizi bilgilendirmek istiyoruz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz, İnternet Sitesini kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, Şirketimiz tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak vb. amaçlarla, üyelik aşamasında veya İnternet Sitesini kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir.

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle (bk. Genişletilmiş Bölüm, Çerezler) toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin İnternet Sitesini nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Tarafınıza ait, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik no, imza vb.), iletişim verileriniz (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.), finansal verileriniz (ödeme bilgileri, fatura bilgileri vb.), sağlık bilgileri ile ilgili her türlü kişisel verileriniz (psikolojik rahatsızlık geçmişi randevu bilgileri hastalık bilgileri psikolojik testler ve sonuçları değerlendirme ölçekleri kullanılan ilaçlar hastalık öyküsü alkol ve sigara kullanımı ilaç raporları aile bireyleri genetik hastalık bilgisi laboratuvar sonuçları doktor analiz ve yorumları sağlık raporları hamilelik durumu sakatlık durumu vb. mesleki veriler(çalıştığı kurum, meslek bilgisi vb), eğitim verisi (okul, eğitim bilgileri vb), Aile ve yakını verisi (yakınlarının adı- soyadı, iletişim numarası, TC Kimlik numarası vb) web siteleri ve online hizmetler aracılığı ile gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, kısaca sizin kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamında olup tarafımızdan 2’nci başlıkta yer alan amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde 3’üncü başlıkta belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve hizmet sözleşmesinin gerekleri,

 1. Toplum sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi,
 2. Sunulan hizmetlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, yönetim aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 3. Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, şirketimiz ile ilişkinizi teyit etme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, tedavi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, online ve canlı destek
 4. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ile mevzuat hükümleri uyarınca ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini
 5. Gerek görülmesi halinde durumun yakınlara/ilgili kuruluşlara bildirilmesi,
 6. Satın aldığınız hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,
 7. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İlgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası. İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz idari ve teknik tedbirler alınmak vasıtasıyla korunarak, Selin Kahvecioğlu Ocak’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerinde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilebilecektir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

Toplanan kişisel verileriniz gerektiği takdirde ve 3’üncü bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hükümlerin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlarıyla, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için ilgili adli, idarive resmi makamlarlaveyailgili kolluk kuvvetleriyleklinik işleyişi ile ilgili olarak (randevuların ayarlanması vb) klinik çalışanlarıylapaylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ İLE HUKUKİ SEBEBİ VE SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, KVKK madde 5’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin İşlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle KVKK m.6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; kliniğimize gelişiniz esnasında ve/veya Öncesinde ve/veya sonrasında doldurmuş olduğunuz fiziki/elektronik iletişim formlarıyla, telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz e-postalar ve iletişim kurduğunuz sosyal medya hesapları gibi benzer kanallar aracılığıyla, internet sitesi aracılığıyla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Kliniğimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK m. 7/1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, İMHA EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanacaktır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

7. HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipti

8. HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize, kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak EK:2’de yer alan formun doldurulması suretiyle bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) …………………………………………. adresimize iletebilirsiniz.

9. GENİŞLETİLMİŞ BÖLÜM

Diğer birçok internet sitesi gibi Şirketimiz de “çerezler”den faydalanmaktadır. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri İnternet Sitesi otomatik olarak elde eder. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz. Çerezlerin içerdiği bilgilerle sadece navigasyonu kolaylaştırabilir ve internet sitelerimizin doğru görüntülenmesini sağlayabiliriz.

Sizi farklı hizmetlerde tanımak, hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak amacıyla, mobil uygulama tanımlayıcıları gibi çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

İletişim
error: ©️ copyright